Sportovní klub policie Nový Jičín, z.s.

ul. Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín.

polchod@seznam.cz

PROPOZICE

I. Všeobecná ustanovení

Pořadatel:                                  SKP Nový Jičín - oddíl nohejbalu.

Datum konání:                           27. května 2017.

Místo startu a registrace:           Trojanovice - bude upřesněno.                  

Přihlášky:                                   do 20. dubna 2017 nebo do dosažení počtu účastníků max. 500 osob,

                                                   1) na e-mail: polchod@seznam.cz s uvedením:

                                                   - hodn., titul, jméno a příjmení,

                                                   - příslušnost k ozbrojené složce nebo složce IZS (Armáda ČR, Policie ČR, HZS ČR,

                                                      Vězeňská služba ČR, Městská policie, civil apod.),

                                                   - délka trasy - 12,5 km, 25 km nebo 46 km - cyklo.

                                                   2) cestou elektronického formuláře uvedeného na těchto stránkách.

Startovné:                                   500,- Kč (při platbě ze zahraničí 20 euro)                                                                                       

                                                    v ceně startovného je zahrnuta pamětní medaile se stužkou, certifikát, mapové podklady

                                                    pochodu, značení trasy a pitný režim),

Zdravotní zabezpečení:              1) zajištěno cestou RZS - linka tísňového volání 155,

                                                    2) účastníci pochodu startují na vlastní nebezpečí, pořadatel doporučuje uzavření pojištění pro

                                                        případ zranění.

II. Tecnická ustanovení

Délka trasy:                                12,5 km

                                                    - dospělé osoby dopravázející dítě do 15 let,

                                                    - osoby starší 45 let ( ročník 1972 a starší),

                                                     - osoby po předložení průkazu ZTP bez omezení věku.

                                                   trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

                                                   25 km

                                                    - bez omezení věku.

                                                   trasu lze absolvovat pouze chůzí nebo během.

                                                    46 km

                                                    - osoby starší 18 let.

                                                   trasu lze absolvovat pouze na horském kole, povinná výbava - přilba, pojištění.

Registrace - postup:                   1) po zaslání přihlášky Vám bude přiděleno startovní číslo, které použijete jako variabilní symbol

                                                       při platbě, a následně při prezentaci v den pochodu,

                                                   2) platbu proveďte do 7 dnů od přidělení startovního čísla, platbu lze provést  z účtu na účet,

                                                       hotovostním vkladem u banky, nebo složenkou na účet :

                                                                 účet číslo:            2501120253/2010,

                                                                 var. symbol :        přidělené start. číslo,                                    

                                                  údaje pro platbu ze zahraničí:

                                                                IBAN: CZ1120100000002501120253                                         

                                                                SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

                                                   3) po zaregistrování platby na účtu budete e-mailem vyrozuměni o přijetí platby a úspěšném

                                                       ukončení registrace.

Storno poplatky:                         1) v případě zrušení účasti v termínu do 35 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi

                                                       částku ve výši 100% startovného, 

                                                   2) v případě zrušení účasti v termínu do 20 dnů před konáním pochodu vracíme účastníkovi

                                                       částku ve výši 50% startovného,

                                                   3) v případě zrušení účasti v termínu kratším jak 19 dnů před konáním pochodu nevracíme 

                                                        účastníkovi žádnou částku.

         Částky budou zasílány zpět na bankovní účet plátce startovného.    

III. Organizační ustanovení

Registrace účastníků:                  07,45 - 10,00 hod.,

Průběžný start:                             07,45 - 10,00 hod.,

Výdej ocenění:                             11,00 - 16,00 hod.,

                                                     - ocenění náleží účastníkům, kteří po absolvování trasy mají v pochodovém dokumentu

                                                        zaznamenán čas startu a průchod všemi kontrolními body.

IV. Povinnosti účastníků pochodu v souladu s ustanoveními zákona č.289/1995 Sb., zejména: 

HLAVA TŘETÍ - OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ

§ 19 - užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

§ 20 - zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.